Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Učitelství náboženství pro základní školy

Fakulta CMTF
Studium dvouoborové, magisterské navazující, kombinované
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...

Katechetika

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 40
Počet uchazečů pro tento akad. rok 13
Počet přijatých pro tento akad. rok 8
Studium garantuje

Katedra křesťanské výchovy www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-krestanske-vychovy

Charakteristika oboru

Studium je realizováno jako dvouoborové navazující magisterské studium v povinné kombinaci s oborem Katechetika. Cílem studia oboru Učitelství náboženství pro základní školy je získat kompetenci vyučovat náboženství na státních, církevních i soukromých základních školách a vytvořit syntézu obsahu křesťanské víry a kultury. Dále pak také získání všech pedagogických znalostí a dovedností požadovaných pro výuku náboženství na základních školách. Cílem teologického a pedagogického vzdělání u oboru Katechetika je rozvinout schopnost absolventa sdělovat křesťanské poselství a hodnoty v místní církvi. Pedagogické a psychologické předměty jsou u obou oborů studovány ve společném modulu Pedagogické způsobilosti a společného základu. Teologické předměty pak ve společném modulu Teologického základu.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství náboženství pro základní školy bude teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách podle § 14 odst. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolvent navazujícího magisterského oboru Katechetika získá dovednost samostatně naplňovat základní úlohy katecheze (vést k poznání, slavení a prožívání tajemství víry, uvádět a trvale vychovávat k životu ve společenství) a podílet se na svátostné i trvalé katechezi dospělých, dětí a mládeže. Cílem teologického a pedagogického vzdělání je rozvinout schopnost absolventa sdělovat křesťanské poselství a hodnoty v místní církvi. Absolvent získá dovednosti potřebné k samostatné tvorbě a řízení katechetických projektů.

Požadavky přijímací zkoušky

Absolventi bakalářského studijního oboru Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (kombinované studium), Teologické nauky (kombinované studium), Náboženství se zaměřením na vzdělávání (prezenční dvouoborové studium) a Teologická studia (prezenční dvouoborové studium) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci budou ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika přijati bez přijímacích zkoušek.

Absolventi bakalářských a magisterských studijních oborů obdobného zaměření absolvují přijímací zkoušku, která se skládá z ústní zkoušky z doporučené literatury a motivačního pohovoru. Je vhodné, aby uchazeč o studium tohoto oboru doložil potvrzení o křtu a doporučení duchovního správce. Tyto dokumenty může uchazeč doložit u přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Doporučená literatura pro přípravu k ústní přijímací zkoušce:


ALBERICH, E. a DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha : Portál, 2008;

Revue Cesty katecheze, ročníky 2009 – 2014; dostupné v knihovně CMTF nebo na www.cestykatecheze.cz

DŘÍMAL, L. Katecheze v dějinách a v současnosti. CD-ROM obsahující 25 dílů vzdělávacího pořadu ve formátu MP3. Dostupné na www.proglas.cz/e-shop.html

PARTRIDGE, Ch. (ed.) Encyklopedie nových náboženství. Praha : Euromedia Group, 2006.

BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha : Portál, 1998.
BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996.
MŰLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc : VUP, 2004
NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003.
PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004.
PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2003.
PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006.
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. 2. vyd. Olomouc : VUP, 2004.
ŠMARDA, J. a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha : Portál, 2004.
TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti : jak jednat s velmi neklidnými dětmi. 1. vyd. Praha : Portál, 1997.
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004

Zákon 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. prosince 2011

Zpět