Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Teologické nauky

Fakulta CMTF
Studium jednooborové, magisterské navazující, kombinované
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 40
Počet uchazečů pro tento akad. rok 20
Počet přijatých pro tento akad. rok 14
Studium garantuje

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

tel.: 585 637 010–11, 585 637 013

e-mail: studijni.cmtf@upol.cz

www.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium navazujícího magisterského oboru Teologické nauky je realizováno jako jednooborové. Obor standardně navazuje na bakalářský studijní obor Teologické nauky. 

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského oboru Teologické nauky umí systematicky vysvětlovat pravdy křesťanského zjevení a zvažovat nové otázky s nimi spojené, rovněž se orientuje v náboženských trendech současné doby. Je zvláště schopen tvůrčím způsobem promýšlet přínos křesťanských hodnot pro soudobou společnost. Díky osvojení si vědecko-kritického myšlení dovede na základě osobní myšlenkové syntézy aktuálně interpretovat prameny křesťanského zjevení.

Požadavky přijímací zkoušky

Absolventi bakalářských studijních oborů Teologické nauky (kombinované studium), Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (kombinované studium), Náboženství se zaměřením na vzdělávání (prezenční dvouoborové studium) a Teologická studia (prezenční dvouoborové studium) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci budou ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky přijati bez přijímacích zkoušek.

Absolventi bakalářských a magisterských studijních oborů obdobného zaměření absolvují přijímací zkoušku, která se skládá z ústní zkoušky z doporučené literatury a motivačního pohovoru. Je vhodné, aby uchazeč o studium tohoto oboru doložil potvrzení o křtu a doporučení duchovního správce. Tyto dokumenty může uchazeč doložit u přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Doporučená literatura pro přípravu k ústní přijímací zkoušce:

Vlková, Gabriela Ivana. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 3. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 95 s. Skripta. ISBN 978-80-244-3267-0.

Pokorný, Petr, Heckel, Ulrich, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha: Vyšehrad, 2013, 835 s. ISBN 9788074291869.

Pospíšil, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 3. vyd. Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 415 s. ISBN 8071950009.

Peschke, K.-H., Křesťanská etika, Praha: Vyšehrad 1999. ISBN80-7021-331-0.

Zpět