Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Teologická studia

Fakulta CMTF
Studium dvouoborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...

obory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (mezifakultní dvouoborové studium):

Anglická filologie

Česká filologie

Čínská filologie

Francouzská filologie

Italská filologie

Japonská filologie

Latinská filologie

Německá filologie

Polská filologie

Portugalská filologie

Praktická nizozemská filologie

Ruská filologie

Španělská filologie

Ukrajinská filologie

Archeologie

Aplikovaná ekonomická studia

Divadelní věda

Filmová věda

Filozofie

Historie

Kulturní antropologie

Muzikologie

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Obecná lingvistika a teorie komunikace

Religionistika

Uměnovědná studia

Žurnalistika

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 30
Počet uchazečů pro tento akad. rok 11
Počet přijatých pro tento akad. rok 3
Studium garantuje

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

tel.: 585 637 010–11, 585 637 013

e-mail: studijni.cmtf@upol.cz

www.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium je realizováno jako mezifakultní bakalářské prezenční dvouoborové studium. Jako druhý obor jsou preferovány především humanitně zaměřené obory vyučované na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu bakalářského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie, a také předpoklady pro to, aby pokračoval ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru či v jiných humanitně zaměřených navazujících magisterských programech.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Teologická studia se vyznačuje všeobecnou orientací ve filozofii, religionistice a v dějinách křesťanství. Získá teoretické základy v teologických disciplínách a předpoklady pro práci s biblickými a teologickými texty. Ovládá základy latiny.

Požadavky přijímací zkoušky

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouoborové mezifakultní studium, vykoná uchazeč přijímací zkoušku současně i na Filozofické fakultě UP, která realizuje druhý obor, jejž si uchazeč zvolil. Přijímací zkoušku z druhého oboru vykoná uchazeč podle pokynů zveřejněných Filozofickou fakultou UP, která výuku druhého oboru zajišťuje. Chce-li být uchazeč přijat k dvouoborovému studiu, je nutné, aby úspěšně vykonal přijímací zkoušku z obou oborů. Elektronickou přihlášku ke studiu však uchazeč podává pouze na Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP (nikoliv na Filozofickou fakultu UP).

Přijímací zkouška na Cyrilometodějské teo­logické fakultě UP pro bakalářský studijní obor Teologická studia je realizována formou písemného odborného testu z teologie. K přijímací zkoušce jsou požadovány základní znalosti z teologických oborů, zejména Písma svatého (základní přehled o biblických knihách a biblických dějinách), základních dokumentů Druhého vatikánského koncilu, Katechismu katolické církve, církevních dějin (předpokládá se přehled o světových a českých dějinách na úrovni středoškolského učiva), liturgiky a současného života církve u nás a ve světě. Je vhodné, aby uchazeč o studium tohoto oboru doložil potvrzení o křtu a doporučení duchovního správce. Tyto dokumenty může uchazeč doložit u přijímací zkoušky na CMTF UP.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

U dvouoborových kombinací realizovaných ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP nemusí být zajištěno, že se povinné předměty nebudou v rozvrhu překrývat.

Doporučená literatura pro přípravu k přijímací zkoušce na Cyrilometodějské teologické fakultě:

 

Písmo svaté Starého a Nového zákona

Konstituce „Lumen gentium“ a „Dei Verbum“, in: Dokumenty Druhého vatikánského koncilu, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Katechismus katolické církve, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 (části „Vyznání víry“ a „Život v Kristu“).

Störig, H. J., Malé dějiny filozofie, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

Adam, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

Adam, A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

Franzen, A., Malé církevní dějiny. Třetí, doplněné a rozšířené vydání, Kostelní Vy­dří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Zpět