Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Teologická studia

Fakulta CMTF
Studium dvouoborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...

obory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (mezifakultní dvouoborové studium):

Divadelní věda

Filozofie

Historie

Kulturální studia

Latinská filologie

Mediální studia

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 10
Počet uchazečů pro tento akad. rok 2
Počet přijatých pro tento akad. rok 2
Studium garantuje

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

tel.: 585 637 010–11, 585 637 013

e-mail: studijni.cmtf@upol.cz

www.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium je realizováno jako mezifakultní navazující magisterské prezenční dvouoborové studium. Jako druhý obor jsou preferovány především humanitně zaměřené obory vyučované na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Získaný filozofický a teologický základ poskytuje absolventu navazujícího magisterského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Teologická studia si osvojil hlubší znalosti teologického myšlení. Je schopen tvůrčím způsobem promýšlet přínos křesťanství a jeho hodnot pro soudobou společnost na základě práce s teologickými prameny, které dokáže aktuálně interpretovat. Na základě vědecko-kritického myšlení dovede zprostředkovat vyvážený pohled na nejrůznější náboženská i společenská témata, stejně jako vidět kladné i stinné stránky křesťanské tradice. Absolvent je profilován rovněž volbou výběrových předmětů.

Požadavky přijímací zkoušky

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouoborové mezifakultní studium, vykoná uchazeč přijímací zkoušku současně i na Filozofické fakultě UP, která realizuje druhý obor, jejž si uchazeč zvolil. Přijímací zkoušku z druhého oboru vykoná uchazeč podle pokynů zveřejněných Filozofickou fakultou UP, která výuku druhého oboru zajišťuje. Chce-li být uchazeč přijat k dvouoborovému navazujícímu magisterskému studiu, je nutné, aby úspěšně vykonal přijímací zkoušku z obou oborů. Elektronickou přihlášku ke studiu však uchazeč podává pouze na Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP (nikoliv na Filozofickou fakultu UP).

Do navazujícího magisterského studijního programu Teologie mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali bakalářský stupeň programu Teologie. Navazující magisterský studijní obor Teologická studia standardně navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor. Absolventům bakalářského studijního oboru Teologická studia na CMTF UP v Olomouci bude přijímací zkouška z teologie prominuta.

Absolventi jiných bakalářských a magisterských studijních oborů obdobného zaměření absolvují na CMTF UP v Olomouci přijímací zkoušku, která se skládá z ústní zkoušky z doporučené literatury a motivačního pohovoru. Je vhodné, aby uchazeč o studium tohoto oboru doložil potvrzení o křtu a doporučení duchovního správce. Tyto dokumenty může uchazeč doložit u přijímací zkoušky na CMTF UP.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

U dvouoborových kombinací realizovaných ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP nemusí být zajištěno, že se povinné předměty nebudou v rozvrhu překrývat.

Doporučená literatura pro přípravu k přijímací zkoušce z teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě:

Vlková, Gabriela Ivana. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 3. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 95 s. Skripta. ISBN 978-80-244-3267-0.

Pokorný, Petr, Heckel, Ulrich, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha: Vyšehrad, 2013, 835 s. ISBN 9788074291869.

Pospíšil, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 3. vyd. Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 415 s. ISBN 8071950009.

Peschke, K.-H., Křesťanská etika, Praha: Vyšehrad 1999. ISBN80-7021-331-0.

Zpět