Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Sociální pedagogika

Fakulta CMTF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 50
Počet uchazečů pro tento akad. rok 76
Počet přijatých pro tento akad. rok 38
Studium garantuje

Katedra křesťanské výchovy www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-krestanske-vychovy

Charakteristika oboru

Sociální pedagogika v širším pojetí se zabývá otázkami výchovného procesu a výchovnými oblastmi s důrazem na vliv prostředí. Jedná se především o výchovné působení v oblastech mimo vyučování (mimoškolní zařízení) a ve volném čase nejen u jedinců, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí. Při studiu tohoto oboru bude tedy kladen důraz na získání znalostí z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín. Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika, tak aby byl vybaven potřebným teoreticko-filozofickým zázemím pro praxi. V rámci praktických seminářů pak bude kladen důraz na rozvoj potřebných dovedností, aby absolvent tohoto studijního oboru měl všechny potřebné kompetence pro sociálně pedagogickou práci především v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Cílem studia je tedy nejen získání potřebných kompetencí pro výkon povolání v oblasti sociální pedagogiky, které je založeno na hlubokém teoretickém základě a následném převedení teoretických poznatků do praxe, ale také celkové prohloubení sociálního, kulturního, vzdělanostního přehledu absolventa. V neposlední míře pak bude dáván důraz na hodnotový rozhled absolventa se zaměřením na křesťanské hodnoty. V průběhu studia studenti absolvují vychovatelské praxe (5 týdnů) ve školních či mimoškolních zařízeních pro děti a mládež, event. na letních táborech; dále pak praxe v řízení volnočasových aktivit dětí a mládeže (2 týdny) např. v Domech dětí a mládeže, Střediscích pro mládež apod.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika ve studijním programu Pedagogika bude teoreticky i prakticky připraven k vykonávání činností pedagogického pracovníka, zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže (širší pojetí sociální pedagogiky). Při studiu bude kladen důraz na výchovu k hodnotám a na etické aspekty výchovy. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti sociální pedagogiky se zaměřením na vychovatelskou činnost a práci ve volnočasových zařízeních podle §16 a 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších novel. Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru může na CMTF UP v Olomouci pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Sociální pedagogika.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá z testu z obecného kulturního, společenského a dějinného přehledu a testu z pedagogiky a psychologie a motivačního pohovoru. Dále budou posuzovány doložené aktivity uchazeče v oblasti volnočasových činností dětí a mládeže (vedení kroužků apod.) a v oblasti výchovy (vedení skupin dětí nebo mládeže, animátorství, dětské tábory apod.). Tato potvrzení může uchazeč doložit u přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Testy z minulého roku jsou k nahlédnutí na http://www.cmtf.upol.cz/menu/uredni-deska/.

Doporučená literatura pro přípravu k přijímací zkoušce:

 • ČÁP, J. - MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. (příp. jiné vydání)
 • Dvořáková, M. et al. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015.
 • KRAUS, B. - POLÁČKOVÁ V. Prostředí, člověk, výchova. Brno: Paido, 2001.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 2. vyd. Praha: Portál, 2014.
 • MIOVSKÝ, M. et al. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. 2. vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015.
 • PÁVKOVÁ, J. - HÁJEK, B. - HOFBAUER, B. et al.: Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. (příp. jiné vydání)
 • PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2005.
 • Potměšilová, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
 • Procházka, M. Sociální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.
 • PRŮCHA, J.: Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009.
  PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ., J. Pedagogický slovník. 7. vyd. Praha: Portál, 2013. (příp. jiné vydání)
 • PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. 4. vyd. Praha: Portál, 2015. (příp. jiné vydání)
 • VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2012.
 • VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2011.
 • ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a indi­viduální vzdělávací program. 3. vyd. Praha: Portál, 2011.

Zpět