Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Anglická a americká literatura

Fakulta FF
Studium jednooborové, doktorské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Ph.D.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok
Počet uchazečů pro tento akad. rok 2
Počet přijatých pro tento akad. rok
Studium garantuje

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

katedra anglistiky a amerikanistiky, Tř. Svobody 26, Olomouc

www.anglistika.upol.cz/studium/doktorske_studium

Charakteristika oboru

Doktorské vzdělání posílí schopnost zpracovat, abstrahovat, kriticky zhodnotit a chápat v širších kulturních, politických a společenských souvislostech literární a odborné texty.

Absolvent získá komplexnější porozumění dnešního světa, seznámí se s hlavními myšlenkovými proudy, které ovlivňují soudobé myšlení a interpretaci textu. Porozumí lépe dynamice vývojové řady, vztahům textu a kontextu (literárního, kulturního, politického a společenského), textu jako struktury, literárního díla jako specifické formy komunikace, utváření a kritické reflexe světa.

Současná americká a britská literatura, jižanská literatura, afroamerická literatura a kultura romantismus v americké literatuře a britské literatuře, současná americká poezie, fantastická literatura, současná skotská literatura, současná britská poezie, gotický román, literatura etnických menšin, kulturní pluralismus, literární regionalismus, populární literatura a kultura, filmové adaptace literárních předloh.

Profil a uplatnění absolventa

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti a komunikační kompetenci. Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i přípravě grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem.

Požadavky přijímací zkoušky

  • ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky
  • znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)
  • představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce – 2-3 strany)
  • prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

Zpět