Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Andragogika

Fakulta FF
Studium dvouoborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...

jen s oborem Sociologie nebo Kulturní antropologie

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 40
Počet uchazečů pro tento akad. rok 44
Počet přijatých pro tento akad. rok 27
Studium garantuje

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

tel.: 585 633 407

www.ksoc.upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Andragogika je koncipováno jako dvouoborové, a to v kombinaci se studijním oborem Sociologie nebo Kulturní antropologie. V návaznosti na bakalářské studium oboru Andragogika prohlubuje teoretické poznání z oblasti výchovy a vzdělávání dospělých a opěrných disciplín. Studijní obor Andragogika vychází z interdisciplinárního pojetí integrální andragogiky, jako vědy o mobilizaci lidského potenciálu, a to v oblastech vzdělávání dospělých, péče o dospělé v problémových uzlech životní dráhy a v jejich socializaci. Vzdělávání dospělých je zde chápáno nikoli jako samostatný předmět andragogiky, ale jako jeden z nástrojů sociální intervence. Studium je ukončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou magisterské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Absolventi oboru Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů, poradenství, vzdělávání a rozvoji dospělých či v oblastech kulturního života společnosti. Orientují se také v oblastech spojených se sociální politikou a sociální prací. Kombinace se studijním oborem Sociologie nabízí uplatnění v komerční oblasti, ve spolupráci s veřejnou správou či neziskovým sektorem. Kombinace studijního oboru s oborem Kulturní antropologie nabízí studentům možnosti uplatnění v oblasti práce v kulturních centrech, práce s menšinami, apod. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe. Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v široké oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (řízení lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých).

Požadavky přijímací zkoušky

UP - Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky). Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, výzkumné otázky, metody, předmětu a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.

Zpět