Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Andragogika

Fakulta FF
Studium dvouoborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...

povinně v kombinaci s oborem Sociologie

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 85
Počet uchazečů pro tento akad. rok 147
Počet přijatých pro tento akad. rok 48
Studium garantuje

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.,

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

tel.: 585 633 407,

tř. Svobody 26, Olomouc

www.ksoc.upol.cz

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor andragogika je realizován tradičně Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci od 90. let 20. století. Od počátku bylo a je studium oboru Andragogika v prezenční formě koncipováno jako dvouoborové. V současnosti je kombinované se studijním oborem Sociologie. Provázanost oboru Andragogika s oborem Sociologie vychází z teorií publikovaných již Émile Durkheimem (Education et sociologie, 1922), Eduardem C. Lindemanem (The Sociology of Adult Education, 1945) či Peterem Jarvisem (The Sociology of Adult and Continuing Education, 1985). Důvodem je možnost identifikace potřeb společnosti a společenství, které lze naplňovat a řešit prostřednictvím vzdělávání či tzv. andragogické intervence v kontextu sociálních souvislostí. Předložený studijní plán prezenčního bakalářského studijního oboru andragogika tak upozorňuje díky sociologii a dalším disciplínám i na meze edukacionalizace sociálních problémů. Vazba andragogiky na sociologii umožňuje při diverzifikaci jejích akčního pole optimální naplnění studijního plánu andragogickými, pedagogickými a psychologickými disciplínami. Opominout není možné ani potřeby praxe, které souvisejí se stále rychlejší změnou ve znalostech a dovednostech, které člověk potřebuje nejen pro výkon práce a profese, ale i pro život v komunitě a společnosti.

Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru andragogika je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi z oboru psychologie a personální řízení se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti, koncipování firemního vzdělávání v oblasti personální práce, personálního asociálního poradenství.

Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci akčních polí andragogiky ve veřejné správě, neziskových a hospodářských organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů prostřednictvím personálního a sociálního poradenství, zejména v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje dospělých.

Absolvent bude schopen:

  • charakterizovat andragogiku jako vědní disciplínu, subjekt, objekt, předmět vzdělávání,
  • popsat a aplikovat metody výzkumu pro identifikaci vzdělávací reality,
  • identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivce a cílových skupin,
  • analyzovat vzdělávací poptávku a nabídku ve vztahu k profesnímu, zájmovému či občanskému vzdělávání,
  • navrhnout, realizovat a evaluovat vzdělávací akci,
  • vymezit poradenský proces ve vztahu k andragogice a jeho akčním polím,
  • použít v praxi metody poradenství v jednotlivých akčních polích andragogiky.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně vědních disciplínách.

Zpět