Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Andragogika

Fakulta FF
Studium jednooborové, magisterské navazující, kombinované
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 40
Počet uchazečů pro tento akad. rok 159
Počet přijatých pro tento akad. rok 51
Studium garantuje

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

tel: +420 585 633 407

organizační pracovník:

Lucie Podstatová

e-mail: lucie.podstatova@upol.cz

tel.: 585 633 499

tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

www.ksoc.upol.cz

Charakteristika oboru

Magisterské navazující studium oboru Andragogika završuje soubor bakalářských studijních oborů v oblasti humanitních věd zaměřených na problematiku personálního rozvoje. Tímto oborem se kompletuje nabídka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve formě kombinovaného studia na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Širší metodologické založení oboru je dáno obecně teoretickými disciplínami, jejichž funkčnost byla ověřena v dosavadním průběhu realizace prezenčního bakalářského studia oboru Andragogika, následně pak prezenčního navazujícího magisterského studia oboru Andragogika a v kombinovaném navazujícím magisterském studiu oboru Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Součástí oboru jsou však i disciplíny zaměřené prakticky edukativně v souladu s požadavky praxe a s možnostmi aktuálních informačních technologií. Pojetí andragogiky jako aplikované mezioborové vědy o mobilizaci lidského kapitálu umožňuje propojení ekonomických, právních a sociálně humánních aspektů vzdělávání dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni středního a vyššího managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na řízení lidských personální rozvoj, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu státní závěrečné bakalářské zkoušky). Uchazeč předloží u zkoušky seznam prostudované literatury z oboru Andragogika. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, metody, předmětu a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement absolvovaného bakalářského studia.

 

Zpět