Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Analytická chemie

Fakulta PřF
Studium jednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok 37
Počet přijatých pro tento akad. rok 23
Studium garantuje

doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.

tel.: 585 634 408

e-mail: petr.bartak@upol.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Táborská

tel.: 585 634 401

e-mail: petra.taborska@upol.cz

Katedra analytické chemie,

17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

ach.upol.cz

Charakteristika oboru

Úkolem analytické chemie je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí. Současná analytická chemie umožňuje řešit složité problémy spojené například s analýzou malých množství látek ve složitých matricích. Analytické postupy jsou oporou pro výzkum i v řadě jiných vědních oborů (např. v biologii, lékařství, fyzice) a velmi se dotýkají i každodenní praxe (kontrolní úkoly ve výrobě, při ochraně životního prostředí, diagnostické aplikace aj.).

Během studia studenti získávají teoretické i praktické znalosti v různých oborech analytické chemie, které jim umožní samostatně vyvíjet a optimalizovat analytické postupy. Tyto znalosti jsou budovány na solidních základech chemie, matematiky a fyziky.

Studentům jsou nabízeny rozšiřující moduly týkající se uplatnění analytické chemie v kriminalistice, diagnostice chorob, analýze potravin, léčiv a životního prostředí.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i základním a aplikovaném výzkumu. Absolvent je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy. Dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. V praxi může zastávat i řídicí funkce. Je rovněž připraven pro další studium v doktorském studiu oboru Analytická chemie nebo příbuzném oboru u nás i v zahraničí.

Požadavky přijímací zkoušky

Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie.

Přímá prostupnost u studijních oborů Chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie. U ostatních absolventů studijního programu chemie prominutí přijímacích zkoušek při váženém studijním průměru ≦ 1,50 a SZZ = výborně, z toho z předmětů ACH = výborně.

Zpět