Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Algebra a geometrie

Fakulta PřF
Studium jednooborové, doktorské, prezenční
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok
Počet uchazečů pro tento akad. rok
Počet přijatých pro tento akad. rok
Studium garantuje

Garant oboru: Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.

Garantující pracoviště studia: Katedra algebry a geometrie

Charakteristika oboru

Obor je určen studentům se zájmem o moderní algebru a geometrii; pokrývá řadu matematických disciplín včetně univerzální algebry, teorie svazů, uspořádaných algebraických struktur, matematické logiky, topologie, algebraické geometrie, klasické diferenciální geometrie nebo Riemannovské geometrie. Studenti se specializují buď v algebře, nebo v geometrii, a po složení doktorské zkoušky se věnují vlastnímu výzkumu, který je zakončen obhajobou disertační práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je důkladně obeznámen s metodami a formami výzkumu v současné algebře resp. v geometrii. Zvládl základní poznatky uvedeného vědního oboru a je připraven k samostatné vědecké práci. Tyto schopnosti osvědčil jednak sepsáním a obhájením doktorské práce, vykonáním zkoušek i státní doktorské zkoušky, ale také samostatnou publikační činností a samostatným referátem na mezinárodní matematické konferenci.

Požadavky přijímací zkoušky

Algebra: Dobrá znalost základů teorie grup, teorie okruhů a teorie svazů. Znalost základů výrokové a predikátové logiky. Znalost základů teorie množin.

Geometrie: Dobrá znalost lineární algebry, teorie matic. Znalost základů diferenciální geometrie. Znalost základů projektivní geometrie.

Zpět